Biträdande lektor i molekylära livsvetenskaper

Karolinska Institutet
Published
2023/09/11
Location
Stockholm, Sweden
Category
Lektor  
Job Type

Description

Vill du bidra till medicinsk forskning av högsta kvalitet?

Karolinska Institutet utlyser tjänster inom SciLifeLab Fellows-programmet. Fellows kommer arbeta vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och ingå i en inspirerande gemenskap från alla SciLifeLab:s värduniversitet på SciLifeLab Campus Solna.

Denna utlysning är en av tre aktuella utlysningar på Karolinska Institutet av biträdande lektorer inom program anknutna till SciLifeLab. De andra två utlysningarna är för DDLS Fellow inom datadriven smittspridning och infektionsbiologi och inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik.

Anställningsform

Anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst sex år totalt vid Karolinska Institutet.

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt Karolinska Institutets anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som Karolinska Institutet har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här.

Beskrivning av tjänsten

Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i medicinsk vetenskap.

SciLifeLab Fellows är baserade på både SciLifeLab och vid en av Karolinska Institutets 22 institutioner. Den som tilldelas ska på egen hand identifiera och överenskomma med en institution vid Karolinska Institutet för anställningen som biträdande lektor, samt förhandla anställningsvillkoren. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Denna tjänst finansieras under de första fem åren av Karolinska Institutets strategiska forskningsområde för SciLifeLab och under det sjätte året av den mottagande institutionen, totalt under högst sex års anställning som biträdande lektor.

Anställningen ska påbörjas hos den mottagande institutionen senast 1 januari 2025. I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet avräknas motsvarande tid från den nya anställningen, och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

SciLifeLab

SciLifeLab är ett akademiskt samarbete mellan flera svenska universitet och en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur med fokus på hälsa och miljö (www.scilifelab.se). Ett av SciLifeLab:s kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologiska lösningar som främjar storskaliga analyser av biologiska processer på molekylär nivå. SciLifeLab Campus Solna grundades 2010 som en gemensam satsning från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet och är den största av SciLifeLab:s nationella sites där flera universitet samarbetar under samma tak. På SciLifeLab Campus Solna finns moderna resurser och teknisk infrastruktur för bland annat high throughput DNA-sekvensering, genexpressionsanalys (singelcell och spatiotranskriptomik), proteinprofilering, strukturbiologi, cellprofilering, kemisk och funktionell biologi, avancerad visualisering, avancerad bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Tillsammans har Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet ca. 100 forskargruppen och 1200 anställda på SciLifeLab, inklusive en av de största grupperna med bioinformatiker och beräkningsbiologer i EU. Forskningsmiljön på SciLifeLab Campus Solna utgör ett av de starkaste centrumen för forskning inom livsvetenskaper i världen.

SciLifeLab Fellows-programmet

SciLifeLab Fellows-programmet är sen 2013 ett gemensamt initiativ mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Tjänsterna inom programmet inkluderar internationellt konkurrenskraftiga bidrag som möjliggör experimentell forskning beroende av avancerade molekylära metoder inom livsvetenskaperna, tillgång till modern forskningsinfrastruktur och rekrytering av doktorander och postdocs. Varje SciLifeLab Fellow vid Karolinska Institutet får ett rekryteringspaket som omfattar 18 MSEK. Vi söker upp till två talangfulla forskare som förväntas utveckla världsledande självständig biomedicinsk forskning inom ett eller flera fält av intresse för SciLifeLab och Karolinska Institutet.

Behörighetskrav

Behörig för anställning som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl för att avräkna tid.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialistutbildning för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet, samt visat förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av hög kvalitet. Sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller sisteförfattare. Sökande ska ha visat förmåga att som huvudsökande erhålla extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Ansökningar kommer bedömas enligt följande kriterier:

 • den sökandes kompetens
 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet

Vad erbjuder Karolinska Institutet?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Ansökan

Vi föredrar att ansökningar skrivs på engelska. Ansökningar måste innehålla följande handlingar som ska laddas upp som separata filer numrerade i enligt nedan:

 1. personligt brev (2 sidor)
 2. Curriculum Vitae (3 sidor)
 3. intyg på doktorsexamen
 4. komplett publikationslista*
 5. kontaktuppgifter till tre referenspersoner
 6. forskningsplan med redogörelse för relevans för utlysningen (4 sidor inklusive referenser)
 7. intyg för avräkningsbar tid

* Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att de det senast publicerade arbetet hamnar överst i listan. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket och ditt namn ska vara markerat i fetstil i författarlistan. Alla publicerade arbeten ska innehålla en DOI med hyperlänk.

I. Urval av publikationer: Lista de upp till tre publikationerna som är viktigast för din ansökan. Redogör för hur du har bidragit till varje arbete och vilken relevans det har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per publikation).
II. Alla publikationer: Lista alla publikationer i ordning under följande rubriker (inklusive publikationer listade under del ett ovan):
a. Sakkunnigbedömda publicerade originalartiklar
b. Sakkunnigbedömda publicerade konferensbidrag
c. Sakkunnigbedömda publicerade böcker och bokkapitel
d. Originalartiklar ämnade för sakkunnigbedömning och publicering (inklusive pre-publicerade artiklar, artiklar in press, artiklar i manuskript)
e. Andra relevanta publicerade arbeten ej sakkunnigbedömda (inklusive protokoll, dataset, kod, populärvetenskapliga artiklar och presentationer)

Välkommen att inkomma med ansökan senast 15 oktober 2023. Inga ansökningar, tillägg eller revideringar kommer accepteras efter detta datum.

Ansökningar kommer bedömas i flera steg innan urval till intervju görs. Sökande kommer ombes att presentera i ett forskningsseminarium som en del av urvalsprocessen. Intervjuer är planerade att hållas i Stockholm under perioden 18 – 22 mars 2024.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss.

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Biträdande lektor i molekylära livsvetenskaper
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/