Professor i praktisk teologi

Lunds universitet
Published
2023/09/04
Location
Lund, Sweden
Category
Job Type

Description

Lunds universitet, Humaniora och teologi, CTR

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

 

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning och forskning inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner. Som en del i en större helhet omfattas CTR av Lunds universitets vision att vara en förebild för hur framtidens kunskap skapas och förmedlas. Likt universitetet som helhet är även CTR:s uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Detta innebär att CTR genom utbildning och forskning vill utveckla och förmedla sådan kunskap om och förmåga att analysera religiösa företeelser i historia och nutid som gagnar strävan mot ett gott och välfungerande samhälle.

Historiskt utgår den praktiska teologin från de behov av praktisk kunskap som blivande präster och pastorer har. Därför finns en lång tradition av forskning och utbildning om sådant som kristen gudstjänst och kristen undervisning, själavård och kyrkorätt. Sätten att närma sig dessa företeelser har ibland varit historiska, ibland samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga. I takt med att samhällelig, kulturell och religiös mångfald har ökat, har nya frågor väckts om kyrkors roll i det moderna samhället. Teknisk utveckling har väckt frågor om sådant som hur religiös kunskap och erfarenhet förmedlas genom digitala medier.

Inom grundutbildningen vid CTR hör praktisk teologi organisatoriskt till ämnesområdet kyrko- och missionsstudier. I detta område ingår även ämnena kyrkohistoria och missionsvetenskap med ekumenik. Praktisk teologi är även ett forskarutbildningsämne i egen rätt med ett forskarseminarium tillsammans med kyrkohistoria.

Samarbetet med kristna trossamfund har stor potential och kan utvecklas ytterligare, både inom utbildning och forskning. Av särskilt vikt är den praktiska teologins relevans för uppdragsutbildning.

Arbetsuppgifter

Professorn ansvarar för utvecklingen av undervisning, forskarutbildning och forskning i ämnet praktisk teologi. Häri ingår: (1) egen forskning, (2) forskningsinitiering och forskningsledning, inklusive utarbetande av ansökningar om externa medel, (3) ledning av forskarseminariet och handledning av doktorander, (4) undervisning och kursutveckling på alla nivåer inkl. inom ramen för uppdragsutbildning samt (5) administrativa uppgifter.

Professorn ska också samverka med kollegor från andra discipliner vid CTR och särskilt med kollegorna inom ämnesområdet kyrko- och missionsstudier, aktivt bidra till olika former av samverkan med det omgivande samhället inom undervisning och forskning vid CTR samt vid behov kunna åta sig akademiska ledningsuppdrag.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Ytterligare krav för anställning är:

 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Förmåga att kunna undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
  • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
  • Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

 • ingående och bred erfarenhet av och kunskap om praktisk-teologisk forskning med inriktning mot nordiska förhållanden,
 • erfarenhet av att ha initierat och utarbetat framgångsrika forskningsansökningar,
 • kompetens i religionssociologisk teori och metod,
 • erfarenhet av att ha samverkat med extern part för att utveckla och genomföra uppdragsutbildning,
 • erfarenhet av ämnesövergripande samarbete inom undervisning och forskning.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Utöver de dokument som enligt anvisningarna ska bifogas ansökan ska den sökande även bifoga en beskrivning av sin syn på uppdraget och hur vederbörande avser att utveckla ämnesområdet praktisk teologi (max 4 sidor).

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

De sökande som kallas till provföreläsningar och intervjuer kan anmodas komplettera ansökan med en kortfattad plan för den verksamhet som de ämnar bedriva inom ramen för eventuell anställning, med särskilt fokus på hur miljön kan utvecklas och vilka samarbeten de planerar att etablera eller vidareutveckla lokalt, nationellt och internationellt.

Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Professor i praktisk teologi
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/