Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system

Umeå Universitet
Published
2019/12/06
Location
Umeå, Sweden
Category
Lektor  

Description

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system

Välkommen med din ansökan!

Dina kommande arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar forskning inom området distribuerade system samt undervisning och handledning, primärt inom distribuerade system och relaterade områden på samtliga nivåer.

Arbetsuppgifter inom undervisning inbegriper även kursansvar med tillhörande administration. Planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) ingår i förekommande fall. Uppdrag av administrativ art och ledningsuppdrag inom Umeå universitet kan också förekomma, liksom forskningsinformation.

Arbetsuppgifternas innehåll kan, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, förändras över tid beroende på behov och tillgängliga resurser.

Behörighetskrav
Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand vetenskaplig skicklighet och i andra hand, men ändå av betydande vikt, pedagogisk skicklighet. Därutöver skall gälla graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, och graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska bedömas utifrån:
- förmåga att självständigt planera, organisera och leda forskning och koordinera forskningsprojekt,
- förmåga att utveckla nya metoder och tillämpa dem på nya problem,
- förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens,
- framgångsrikt samarbete med nationella och internationella forskare och forskningsgrupper
- uppdrag inom vetenskapssamhället

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer-review system) och vetenskapliga tidskrifter. Forskningens aktualitet, kvalitet, produktivitet och originalitet ska bedömas. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell erfarenhet av utveckling av eller annat arbete med storskaliga distribuerade system.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap med inriktning mot distribuerade system. Det är av värde, men ej ett krav, att forskningen relaterar till institutionens existerande forskning i distribuerade system. Centralt för forskningen är grundläggande systemforskning och systemexperiment.

Med pedagogisk skicklighet avses:
- att ha dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination på samtliga utbildningsnivåer,
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- att uppvisa ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen,
- att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området,
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning

Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet datavetenskap, med tyngdpunkt på områden av relevans för institutionens nuvarande undervisning på kurser såsom Distribuerade System, Avancerade Distribuerade System, och Cloud Computing. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap. Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Vid anställning får en person av underrepresenterat kön med lika eller likvärdiga meriter föreslås för anställning framför en person av motsatt kön. Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-01-20. Märk ansökan med Universitetsrekrytering.

Tillträdesdatum 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Information
Mer information kan erhållas från professor Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se.

Lön
Månadslön
Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse, tillsvidareanställning

Kontakt
Erik Elmroth, Head of department, Telefonnummer: elmroth@cs.umu.se

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Biträdande forskare   Göteborg, Sweden new
2020/01/18
Forskare   Göteborg, Sweden new
2020/01/18
Doktorand i Materialkemi   Stockholm, Sweden new
2020/01/18
Researcher in HPV Epidemiology   Huddinge, Sweden new
2020/01/18
Professor i histologi   Solna, Sweden new
2020/01/17
Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/