Universitetslektor i informasjonsteknologi

Universitetet i Sørøst-Norge
  Published
  2024/05/16
  Location
  Ringerike, Norway
  Category
  Lektor  
  Job Type

  Description

  Om stillingen

  USN Handelshøyskolen og institutt for økonomi, markedsføring og jus søker faglige pådrivere innen informasjonsteknologi (IT) og med undervisningskompetanse innen systemutvikling, objektorientert programmering eller database.

  Fra høsten 2024 har instituttet ledig inntil to faste 100% stillinger som universitetslektor i  informasjonsteknologi (IT). Tiltredelse i stillingene er etter avtale. Nærmeste overordnede er instituttleder og hovedarbeidssted er p.t. campus Ringerike.

  Hovedoppgaver vil være undervisning, veiledning, og utvikling innenfor instituttets utdanningsprogrammer, primært på bachelorstudier i IT/IS.

  Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Undervisning og veiledning innen systemutvikling, objektorientert programmering eller database.
  • Bidra til økt studiekvalitet, gjennomføring, utvikling av studieplaner og undervisningsmateriell.
  • Utvikling innenfor fagområdene.
  • Administrative oppgaver, som emne- og programansvar, kan tillegges stillingene.
  • Bidra til faglig og administrativt samarbeid internt på fakultetet og eksternt med relevante aktører.

  Enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campuser og institutter, og det må påregnes noe reisevirksomhet mellom universitetets campuser.

  Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

  Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

  Kvalifikasjoner

  • Minimum 5-årig mastergrad innen IT eller tilsvarende. Søkere med høyere utdanning tatt utenfor EU må legge ved godkjenning av høyere utdanning fra utlandet.
  • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
  • Undervisningserfaring innen systemutvikling, objektorientert programmering eller database
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Siden undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) ved ansettelsen. For internasjonale søkere må språkkompetansen dokumenteres og tilsvare minimum B2-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).
  • Ønskelig med relevant praktisk erfaring fra offentlig eller privat sektor

  Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

  Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

  Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

  Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

  Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

  Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

  Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

  Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

  For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

  NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

  Personlige kvalifikasjoner

  • Pedagogiske evner, inkludert god evne til å formidle faget og veilede studenter.
  • Evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper.
  • Samarbeidsorientert, og med evne til å bygge nettverk og skape tillit både internt og eksternt.
  • Har en strukturert og systematisk tilnærming til arbeidet.
  • Viser engasjement og motivasjon for stillingen.
  • Bidra til å bygge et godt arbeidsmiljø og ønske om å være til stede i arbeidsmiljøet på campus.

  Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

  • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
  • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen IT.
  • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
  • Undervisningserfaring og -kompetanse innen IT.
  • Administrativ erfaring og kompetanse.
  • Evne til å skaffe eksterne midler.
  • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
  • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
  • Annen relevant kompetanse.

  Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

  USN

  Student i internship

  Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
  • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
  • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

  Lønn og vilkår

  Universitetslektor (kode 1009): NOK 548 600 – 692 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

  Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

  Andre opplysninger

  Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.  De antatt best kvalifiserte kandidatene vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

  De som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

  I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Kontaktinformasjon

  For opplysningar om stillinga:
  Instituttleder Bjørn Ove Grønseth, tlf/epost: bjorn-ove.gronseth@usn.no/31 00 87 47/40 21 51 04

  For opplysningar om søknadsprosessen:
  Personalrådgiver Lone Mette Solberg, epost/tlf: lones@usn.no/31 00 87 58

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester. Søkere med høyere utdanning tatt utenfor EU må legge ved godkjenning av høyere utdanning fra utlandet.
  • Vitenskapelige publikasjoner.
  • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
  • Søkere som har fullført kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
  • Samtlige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
  • For internasjonale søkere må språkkompetansen dokumenteres og tilsvare minimum B2-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).
  • Kontaktinformasjon til tre referanser.

  Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

  Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

  Om oss

  Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

  Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

  USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

  Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

  USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Universitetslektor i informasjonsteknologi
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /