Universitetslektor i ekonomisk historia

Uppsala universitet
  Published
  2020/12/15
  Location
  Uppsala, Sweden
  Category
  Lektor  

  Description

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

  Beskrivning av institutionens verksamhet: 
  Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet. Institutionen har runt 40 verksamma varav ett femtontal doktorander. Institutionen har ett undervisningsuppdrag på totalt ca 160 HST med verksamhet inom ett par kandidatprogram inom samhällsvetenskaplig fakultet, samarbete med historia och idé- och lärdomshistoria inom Historikerprogrammet, samt ett uppdrag inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. På avancerad nivå deltar institutionen i Masterprogrammen i samhällsvetenskap och Global miljöhistoria. Institutionen kommer framöver också vara verksam inom en internationell master kallad ”Global markets, local creativites”. Forskarutbildningen bedrivs till en del i samverkan med ekonomisk-historiska institutioner och avdelningar vid andra svenska lärosäten. Ämnesprofilen vid Uppsala universitet har stor bredd och fördjupning i bland annat finanshistoria, företagshistoria, arbetsmarknad, modern ekonomisk doktrinhistoria, agrarhistoria, konsumtions- och varuhandelshistoria samt studiet av kunskaps- och vetenskapssamhället. Forskningen har starkt internationell prägel och är till övervägande del externfinansierad.

  Arbetsuppgifter: 
  I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Uppdraget omfattar undervisning inom både svensk och internationell ekonomisk historia och skall kunna utföras på grund-, avancerad och forskarnivå. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det ekonomisk-historiska fältet i stort, inom egna forskningsfält och i den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

  Behörighetskrav:
   Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
  Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

  Bedömningsgrunder:
   Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.
  Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.
  Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

  Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: 
  Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.
  Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.
  Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.
  Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
  När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
  Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande uppmanas att ge kontaktuppgifter till upp till 3 referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

  Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
  • Lista med referenspersoner
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

  Instruktioner för utformning av ansökan
  Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.
  Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/4761.

  För ytterligare information:

  Universitetets anställningsordning
  Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer
  Lön: Individuell lönesättning.
  Tillträde: Enligt överenskommelse.
  Anställningsform: Tillsvidareanställning.
  Anställningens omfattning: 100 %
  Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Fredrik Sandgren, tel 018-471 12 25, e-post fredrik.sandgren@ekhist.uu.se.
  Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Terese Kanellopoulos Sundström, 018-471 2572, samfak@samfak.uu.se.
  Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2020, UFV-PA 2019/4761.
  Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
  Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
  Placering: Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
  Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
  Lön: Fast lön
  Antal lediga befattningar: 1
  Sysselsättningsgrad: 100
  Ort: Uppsala
  Län: Uppsala län
  Land: Sverige
  Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
  ST/TCO tco@fackorg.uu.se
  Saco-rådet saco@uadm.uu.se
  Referensnummer: UFV-PA 2019/4761
  Sista dag för ansökan: 2020-12-22

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Universitetslektor i ekonomisk historia
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /