Universitetslektor i datavetenskap, inriktning människa-datorinteraktion

Umeå universitet
Published
2020/12/15
Location
Umeå, Sweden
Category
Lektor  
Job Type

Description

Institutionen för datavetenskap
Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) söker en universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion. Tillträdesdatum 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Under den första treårsperioden bedöms 50–75% av arbetstiden omfatta undervisning på kurser på grundnivå i datavetenskap.

Framförallt ingår ansvar för kurser inom området människa-datorinteraktion och de datavetenskapliga delarna av ämnet kognitionsvetenskap samt relaterade kurser som ges inom programmen i datavetenskap och kognitionsvetenskap. Undervisning utanför detta område kommer också att ingå, exempelvis kan kurser i programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, artificiell intelligens, datorarkitektur, datakommunikation eller programvaruteknik bli aktuella. Undervisning på avancerad nivå inklusive handledning av examensarbeten kan förekomma.

Arbetsuppgifterna omfattar också viss forskning i datavetenskap, företrädesvis med inriktning av relevans för området människa-datorinteraktion.

Arbetsuppgifternas innehåll kan, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, förändras över tid beroende på behov och tillgängliga resurser.

Behörighetskrav
Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4§.

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen. Dokumenterad förmåga att undervisa i datavetenskap på grundnivå liksom att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder skall gälla vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet, där vetenskaplig skicklighet tillmäts något större vikt. Därutöver skall gälla graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, och graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
originalitet i forskningen
produktivitet
bidrag till det internationella vetenskapssamhället
uppdrag inom vetenskapssamhället
förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap, företrädesvis med inriktning mot människa-datorinteraktion. Inom inriktningen är forskning inom intelligenta användargränssnitt, nya interaktionsteknologier såsom förstärkt verklighet (AR), interaktion med intelligenta, autonoma system och kognitiva aspekter av MDI en merit.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer-reviewsystem). Forskningens aktualitet, kvalitet, produktivitet och originalitet ska bedömas. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Dokumenterad förmåga att utveckla och leda forskningsprojekt är en merit. Internationell forskningserfarenhet är en merit.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:
dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt förmåga att handleda och examinera på samtliga utbildningsnivåer,
förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
att uppvisa ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen,
att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området,

Pedagogisk skicklighet kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet datavetenskap, med tyngdpunkt på de områden som ingår i utbildning på grundnivå, som programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, människa-datorinteraktion, kognitionsvetenskap, teknisk-vetenskapliga beräkningar, artificiell intelligens, datorarkitektur, datakommunikation och programvaruteknik.

Erfarenhet av undervisning inom området människa-datorinteraktion är ett krav. Förmåga att undervisa inom ytterligare minst ett av de ovan uppräknade områdena är ett krav, där förmåga att undervisa inom området kognitionsvetenskap är särskilt meriterande. Erfarenhet av undervisning inom övriga uppräknade områden är meriterande.

Förmåga att undervisa på svenska och dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerad nivå inklusive handledning av examensarbeten är meriterande. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap är meriterande.

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Erfarenhet av att medverka i eller leda mjukvaruprojekt är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

Ansökan ska bestå av följande handlingar:
Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
Kopior av högst fem/tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application Form")
Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter.

Valfritt: Utvärderingar av egen vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet eller motsvarande under de senaste fem åren.
CV/Umu Application Form. Fyll i mallen (länk). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:

basinformation samt akademiska och professionella meriter
publikationslista
redogörelse för vetenskaplig/konstnärlig verksamhet
redogörelse för pedagogisk verksamhet
redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
en forskningsplan (maximalt 3 sidor),
referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-01-25. Tillträdesdag 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Information
Mer information kan erhållas från prefekt Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se, eller biträdande prefekt Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se.

Institutionen för datavetenskap är en institution i stark tillväxt! Vi har nu mer än 140 anställda från ett tjugotal länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Över 1500 studenter läser hos oss vilket motsvarar 460 heltidsstudenter. Institutionens forskning är internationellt väletablerad; den motiveras både av grundläggande frågor och behov inom olika tillämpningsområden, och omfattar både grundforskning, metodutveckling och programvaruutveckling. Se https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/forskning/forskargrupper/ för mer information om forskning vid institutionen.

Tillträde
2021-06-01

Kontaktperson
Lena Kallin Westin 090-786 68 33
Erik Elmroth 090-786 69 86

Diarienummer
AN 2.2.1-1580-20

Löneform
Månadslön

Fackliga kontakter
SACO 090-786 53 65
SEKO 090-786 52 96
ST 090-786 54 31

Ansök senast 2021-01-25

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Tillämpa
Drop files here browse files ...
Captcha
Universitetslektor i datavetenskap, inriktning människa-datorinteraktion
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/