Vikariat som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen jordbruksfag med vekt husdyrhold

Høgskolen i Innlandet
  Published
  2023/11/08
  Location
  Hamar, Norway
  Category
  Lektor  
  Job Type

  Description

  Om stillingen

  Ved Høgskolen i Innlandet er det fra 1.3.2024 ledig et års vikariat i 100% stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i husdyrfag.

  Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Hamar. Sentralt plassert i Innlandet, landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping.

  Instituttet tilbyr utdanningene: Bachelor i agronomi og landbruksteknikk, master i bærekraftig jordbruk (nett- og samlingsbasert), årsstudier i jordbruk (campus og nettbasert) og økologisk landbruk (nettbasert).

  Studiested Blæstad

  Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver innen våre bachelor- og årsstudier
  • Bidra i forskningsprosjektet «Sau på skogsbeite» og øvrig utviklingsarbeid i henhold til høgskolens arbeidstidsordning
  • Ansvar for studieprogrammet «Bachelor Agronomi»
  • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

  Kvalifikasjoner

  Formalkompetanse: 

  • For søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor kreves doktorgrad eller kompetanse innenfor fagområdet i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
  • For søkere til stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende innen husdyrfag
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. Den som ansettes må kunne undervise på norsk. Derfor skal søknaden skrives på norsk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk.

  Erfaringskompetanse: 

  • Søkere med dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse vil bli prioritert.
  • Det er ønskelig at søkere har kompetanse og erfaring knyttet til digitale undervisningsformer.

  Personlige egenskaper: 

  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Evne til å jobbe i team

   

  Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

  Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet

  Vi tilbyr

  • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
  • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

  For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

  Søke stillingen

  Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen".

  Søknaden må inneholde:

  • søknadsbrev
  • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • bekreftede kopier av vitnemål og attester
  • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
  • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
  • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
  • publikasjonsliste

  Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

  Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

  Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

  For mer informasjon om stillingen kontakt Micael Wendell, tlf: +47 4580 7551, epost: micael.wendell@inn.no.

  Mangfold og positiv særbehandling

  HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Om Høgskolen i Innlandet

  Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.

  Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

  Vår visjon er «Sterkere sammen».

  Spørsmål om stillingen

  Micael Wendell

  Instituttleder

  +47 45807551

  micael.wendell@inn.no

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Vikariat som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen jordbruksfag med vekt husdyrhold
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /