Seksjonssjef for studieadministrasjonen ved USN Handelshøyskolen

Universitetet i Sørøst-Norge
  Published
  2023/11/16
  Location
  Horten, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Om stillingen

  USN oppretter fire nye stillinger som seksjonssjef for studieadministrasjon – en på hvert av våre fire fakultet. Stillingene er nyopprettet og skal lede hver sin seksjon for studieadministrasjon som er under etablering. Nærmeste overordnede er fakultetsdirektør ved
  hvert av fakultetene.

  Seksjon for studieadministrasjon ved USN Handelshøyskolen vil være en del fakultetsadministrasjonen sammen med et fakultetsrådgiverteam og et team for etter- og videreutdanning. Fakultetsadministrasjonen tilrettelegger for fakultetets helhetlige
  undervisnings-, forsknings- og studieaktivitet og består av 24 medarbeidere. Du kan lese mer om fakultetet her: https://www.usn.no/om-usn/organisering/fakultetene/usnhandelshoyskolen/

  Seksjonssjef for studieadministrasjonen skal bidra til å løfte og utvikle fagområdene studieadministrasjon og studieveiledning på fakultetet, og for USN samlet. Seksjonssjefen skal sikre lik behandling av studentene på tvers av enheter, sikre korrekt regelforvaltning og
  gode rutiner for kvalitetssikring av beslutninger på det studieadministrative området. Stillingen skal ha både det faglige ansvaret og personalansvaret for alle studieveilederne ved fakultetet. Seksjonssjefen vil ha et tett samarbeid med fakultetets ledelse, visedekan for
  utdanning, instituttene og den øvrige administrasjonen. Den som tilsettes vil ha gode muligheter til å påvirke både stillingen og utviklingen av studieveilederfunksjonen ved USN.

  Hovedarbeidsted vil være enten Campus Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike eller Vestfold. Reiseaktivitet og arbeid på tvers av våre campuser må påregnes.

  Aktuelle arbeidsoppgaver

  • Være en tydelig faglig leder og koordinator for studieadministrativt arbeidsområde og studieveiledning på fakultetet.
  • Faglig ansvar og personalansvar for seksjonens medarbeidere
  • Følge opp, motivere og utvikle medarbeiderne
  • Sikre god forvaltning av det studieadministrative området på fakultetet i tråd med fastsatte rutiner, lover og regelverk.
  • Sikre gode rutiner for saksbehandling og lik praktisering av regelverket i samarbeid med de andre fakultetene
  • Sikre høy faglig kvalitet på beslutninger og vedtak innen studieveiledningsområdet
  • Bidra til videreutvikling av arbeidsmetodikk, verktøy, rutiner og systemer i samarbeid med fellestjenestene og de øvrige fakultetene
  • Initiere utvikling og gjennomføre forbedringsaktiviteter i egen seksjon
  • Avdekke behov for opplæring og kompetanseheving innenfor eget arbeidsområde
  • Være kontaktperson og bindeleddet mellom seksjonen og avdeling for utdanning og studiekvalitet
  • Utredningsoppgaver og saksbehandling innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder
  • Stedfortreder for fakultetsdirektør

   Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå.
  • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
  • Må ha kjennskap til universitets og høyskolesektoren, universitetsloven og forvaltningsloven
  • Bør ha kunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning, studieadministrativt regelverk og studieveiledning
  • Det er ønskelig med erfaring fra personalledelse og erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid
  • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
  • God forståelse for administrative systemer

  Lederegenskaper

  • Interesse og talent for ledelse
  • Evne til å se, løfte og veilede andre.
  • Interesse og motivasjon for å drive utviklingsarbeid og endringsarbeid

  Personlige egenskaper

  • God evne til å bygge solide og positive samarbeidsrelasjoner både internt på fakultetet og mellom fakulteter og fellestjenestene
  • Strukturert og med god evne til å se helhet, planlegge og prioritere løpende arbeid
  • Nytenkende, initiativrik og med en sterk gjennomføringsevne
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt
  Universitetet i Sørøst-norge - illustrasjon

  Vi tilbyr

  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

  Lønn og vilkår

  Seksjonssjef (SKO 1211) NOK 650 300 - 825 900 (Ltr 70 - 80)

  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

  Andre opplysninger

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

  Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

  I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Kontaktinformasjon

  For spørsmål om stillingen:
  Fakultetsdirektør Thomas Bogen, epost/tlf: thb@usn.no / 979 85 766

  For spørsmål om søknadsprosessen:
  Personalrådgiver Ruth-Helen Haugerud, tlf: 35 95 26 17, epost: ruth.haugerud@usn.no

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen  ”Søk stillingen”.

  Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

   Om oss

  Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

  Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

  USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

  Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

  USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Related Jobs

  Seksjonssjef for studieadministrasjonen ved USN Handelshøyskolen
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /