Førstelektor/universitetslektor i fornybar energi og elkraftrelaterte fag

UiT Norges arktiske universitet
  Published
  2024/01/24
  Location
  Narvik, Norway
  Category
  Lektor  
  Job Type

  Description

  Om stillingen og tilhørighet

  Ved Institutt for elektroteknologi (IET), Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det ledig nyopprettet, fast, 100% stilling som førstelektor/universitetslektor innen fagområdet fornybar energi og elkraftrelaterte fag.

  Stillingen er organisatorisk tilknyttet IET i Narvik, men arbeidsstedet for denne stillingen er UiT i Tromsø ved  Institutt for fysikk og teknologi (IFT), ved studieretning Master i Fornybar Energi.

  Stillingen har faglig tilhørighet til:

  Stillingen har også faglig tilknytning til Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC), som er en del av nevnte institutter som et tverrfaglig senter med fokus på arktiske utfordringer og forhold innen fornybar energi og klimagasshåndtering.

  Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

  Stillingens arbeidsområde

  Denne stillingen ivaretar det elkraftfaglige ansvar innenfor studieprogram Fornybar Energi sammen med studieprogrammets andre vitenskapelig ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi. Stillingen innebærer også deltakelse i elkraftfaglige og administrative oppgaver ved Insitutt for elkraftteknologis studieprogrammer.

  Det tilligger stillingen en del undervisning, samt veiledning av hovedoppgavestudenter og masteroppgavestudenter. Sentrale fagområder for undervisningen dekker fornybar energiproduksjon med fokus på vannkraft og elkraftsystemer. Det er også mulighet for deltakelse/bidrag på forskningsprosjekter samt egen FoU. Studieprogrammene skal være samfunnsmessig relevant og omfatter at instituttene arbeider med FoU sammen med eksterne aktører.

  Insitutt for elektroteknologi disponerer flere godt utstyrt laboratorier i Narvik, noe som åpner for faglig aktivitet og tett samarbeid mellom campusene. Stillingen bidrar i arbeidet med å videreutvikle fagområdet og undervisningsoppleggene.

  Øvrige aktuelle arbeidsoppgaver kan være markedsføring av studieprogrammer og deltakelse i rekrutteringstiltak samt kontakt med relevant næringsliv.

  Institutt for elektroteknologi

  Institutt for elektroteknologi er et av fem institutt under Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi (IVT) lokalisert på campus Narvik. Instituttet har ca. 32 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 170 studenter på våre ulike utdanninger og det er i øyeblikket 8 stipendiater og 2 postdoktorer. Det vil bli ansatt ytterligere 3 stipendiater og en postdoktor til i løpet av 2023. IET tilbyr utdanninger på bachelor- og master- og ph.d- nivå, og driver utdanning og forskning innenfor området elkraftteknikk, elektroteknikk, industriell elektronikk og satellitteknologi. Instituttet har stor økning innen forskning med flere profilerte prosjekter finansiert av det offentlige og næringsliv. Instituttet satser på mer aktivitet innen fagområdet fornybar energi og søker fagpersoner med kompetanse innen produksjonen og distribusjon av fornybar energi.

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er lokalisert på Campus Narvik med fakultetsadministrasjon og 4 av 5 institutter. Ett institutt er lokalisert på campus Tromsø. Fakultetet skal være en drivkraft for utvikling av industri, næring og offentlig sektor – spesielt i nordområdene.

  Fakultetet har fremragende profesjonsrettede utdanningstilbud på alle nivå (bachelor, master og ph.d). Fakultetet står fremst i utviklingen av nye undervisningsmetoder og pedagogikk. Dette bidrar til å sikre en høy utdanningskvalitet og kandidatproduksjon i en effektiv flercampusorganisasjon.

  Våre utdanninger er forskningsbaserte og nært knyttet til aktiviteter med deltakelse på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for forskningsformidling og prosjektutvikling. En aktiv tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta forskning og innovasjon på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

  Vår forskningsaktivitet legger vekt på innovasjon og nyskaping innen ingeniørvitenskap og teknologi. Målet er å utvikle ny viten og nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Fakultetet holder til i Narvik og har studiesteder og aktiviteter fra Kirkenes til Mo i Rana.

  Bilderekke Narvik

  Kontakt

  Flere opplysninger om stillingen kan du få av

  • Instituttleder Arild Steen

  Kvalifikasjoner

  Det generelle kravet for stilling som førstelektor er:

  • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
  • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
  • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

  Det generelle kravet for stilling som universitetslektor er: 

  • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
  • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
  • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

  For ansettelse i denne stillingen som førstelektor må søkeren ha dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Aktuell fagbakgrunn er f.eks.: bærekraftige energiteknologier, hydrobasert energiproduksjon overordnet planlegging, drift og vedlikehold av elkraftsystem og elektriske anlegg, energi- og kraftmarkedet, miljø- og energiutfordringer, høgspenningsteknikk og bransjerelevante IT-verktøy. Yrkeserfaring fra kraftbransjen vektlegges. Det forutsettes at søker behersker skandinavisk meget godt, skriftlig og muntlig, samt behersker skriftlig og muntlig engelsk godt.

  Det er krav til pedagogisk kompetanse og søker må kunne vise til tidligere undervisningserfaring, pedagogisk kurs eller tilsvarende (se neste avsnitt).

  For ansettelse i denne stillingen som universitetslektor må søkeren ha høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innenfor elkraftteknikk, fornybar energi eller fysikk med tilsvarende kompetanse.

  Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis er også ønskelig. Et karriereløp mot førstelektor kan avtales viss ønskelig.

  Undervisning foregår både fysisk i auditorium/klasserom/laboratorium og på digitale plattformer med bruk av Canvas og Teams/Zoom. Deler av undervisningen/pedagogikken foregår i digitale kanaler.

  Følgende punkter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne:

  • Arbeidserfaring innen fornybar energi, elektrisk energiteknikk eller lignende
  • Dokumentert undervisningserfaring
  • Erfaring med nye undervisningsformer, samt bruk av eksperimenter, simuleringer og numeriske modeller i undervisningen.
  • Pedagogisk utdanning, f.eks. lektorutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning.
  • Dokumentert forskningserfaring innen pedagogikk og/eller realfag.
  • Erfaring med veiledning av studenter på bachelor eller masternivå

  Det kreves at søkeren må kunne gi god og engasjerende undervisning på norsk eller annet skandinavisk språk. Utvalgte kandidater kan bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom en prøveforelesning.

  Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. Vi søker kandidater som blant annet har:

  • Gode samarbeidsevner
  • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
  • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

  Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

  UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

  Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

  Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

  Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

  Basiskompetanse dokumenteres ved: 
  a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

  b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

  Søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse.

  De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

  For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

  Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

  Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år  på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner.  Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

  Vi kan tilby

  • Et faglig dyktig arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og tilgang til omfattende laboratorier innen elektroteknikk
  • Et fantastisk arbeidsmiljø, med medarbeidere fra mange nasjone
  • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som førstelektor)
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

  Arbeids- og lønnsvilkår

  Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

  Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer bruke inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

  Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

  Inkluderende arbeidsliv og mangfold

  UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

  Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

  Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

  Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  Søknaden

  Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
  • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
  • Attester
  • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
  • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
  • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
  • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
  • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

  Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

  Bedømmelse

  Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

  Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

  Generelt

  Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

  Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

  Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

  Eallju - Drivkraft i nord

  UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

  Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Related Jobs

  Førstelektor/universitetslektor i fornybar energi og elkraftrelaterte fag
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /